Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası - https://psikoterapievi.com

1. Giriş ve Veri Sorumlusu

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası, veri sorumlusu sıfatıyla https://psikoterapievi.com sahibi Klinik Klinik Psikolog Ahmet Metahan ER (bundan sonra “Site Sahibi” veya "Biz") tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Site Sahibi, kişisel verilerinizi KVKK kapsamında dürüstlük kurallarına uygun olarak, işlenecekleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde işleyecektir. Kişisel verilerinizi şu amaçlarla kullanabiliriz:

 • Hesap oluşturmak ve güncellemek.
 • Online terapi hizmetleri sağlamak, online testler yapmak veya sizleri bu ve benzeri işleri yapacak uygun danışanlara yönlendirmek
 • Hizmet sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, olası bir uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması ve ilgili dosyaların takibi amacıyla,
 • İletişim kurmak ve bildirimler göndermek.
 • İstatistik ve analizler yapmak.
 • Kredi kartı ve banka bilgileriniz, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Terapötik amaçlar

3. Toplanan Kişisel Veriler

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, acil durumlarda ulaşılacak kişinin adı, soyadını vb.)
 • İletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası, adres, IP bilgileri, acil durumlarda ulaşılacak kişinin telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri)
 • Sağlık bilgileri (bedensel ve psikolojik durumunuza ilişkin bizimle paylaştığınız özel nitelikli kişisel veriler terapötik amaçlarla toplanmaktadır.)
 • Kredi kartı ve banka bilgileriniz

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki dayanaklara binaen işlenebilir:

 • Kullanıcının açık rızası.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 ve devamı maddeleri
 • Hizmet sözleşmesi kapsamında veri işleme.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak, işbirliği yapılan üçüncü taraflara veya yasal otoritelere aktarılabilir. Veri transferi, KVKK hükümlerine ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir. Terapötik amaçlarla bedensel ve psikolojik durumunuza ilişkin bizimle paylaştığınız özel nitelikli kişisel veriler, sizleri uygun danışmanlara yönlendirebilmek ve ilgili danışmanları bilgilendirmek amacıyla ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınız birlikte işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

6. Kişisel Veri Güvenliği

Site Sahibi, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik önlemleri almaktadır. Veriler şifreleme yöntemleriyle korunacaktır ve erişim yetkileri sınırlı olacaktır.

7. Kişisel Veri Sahibi Hakları

KVKK kapsamında kullanıcılar, kişisel verileri ile ilgili çeşitli haklara sahiptirler. Bu haklar arasında bilgi alma, düzeltme, silme ve işleme itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için lütfen İletişim Bilgileri üzerinden bize ulaşın. Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz.
Kişisel Veri Sahibi, Site Sahibine başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

8. Çerezler (Cookies)

Web sitemiz çerezleri kullanabilir. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerez politikamız için lütfen Çerez Politikası'nı inceleyin.

9. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu politika zaman zaman güncellenebilir. Herhangi bir değişiklik yapıldığında, güncellenmiş sürümü yayınlamadan önce bu sayfada bildireceğiz.

Bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası 27.12.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İletişim Bilgileri:

Klinik Psikolog Ahmet Metahan ER

Psikoterapi Evi

https://psikoterapievi.com

Yalı Mahallesi Park Yaşam Merkezi, 6523. Sk. B:2/ No:32 Daire:202 35550 Karşıyaka, İzmir

+90 554 020 35 88

gizlilik ve kişisel verileri koruma politikası