KVKK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10'uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

www.psikoterapievi.com sitesinin sahibi Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER (“Site Sahibi”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Yalı Mahallesi Park Yaşam Merkezi, 6523. Sk. B:2/ No:32 Daire:202 35550 Karşıyaka, İzmir

Telefon : +90 554 020 35 88

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı (bundan böyle “danışan” olarak anılacaktır) ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • a- İletişim / Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet sözleşmesinin ifası, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • b- Kimlik / Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet sözleşmesinin ifası, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • c- IP Bilgisi ve Cihaz ID Bilgisi / Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet sözleşmesinin ifası, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • d- Hukuki Veriler / Uyuşmazlık halinde taraflardan birinin diğerine karşı yasal yollara başvurması halinde oluşacak dava ve icra dosyalarının takibi amacıyla yapılan hukuki işlem ve tedbirler, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • e- Sağlık bilgileri / Hizmet sözleşmesinin ifası, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, başta hizmet alınan psikologlar olmak üzere tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine , kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına aktarabilir veya açıklayabilir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, online seans aldığınız psikolog dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Burada sayılan kişisel veriler, internet sitesi üzerinden doğrudan veri sahibinden toplanmaktadır. Kişisel veriler, Site Sahibinin hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/a, 2/b/, 2/c, 2/d fıkraları için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 2/e fıkrası için hukuki sebep açık rıza alınması ile sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesidir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 • a-İletişim / Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl
 • b-Kimlik / Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl
 • c-IP Bilgisi ve Cihaz ID Bilgisi / Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl
 • d-Hukuki Veriler / Yargılama süresinin sonundan itibaren 10 yıl
 • e-Sağlık bilgileri / Hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve tarafımıza başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • a-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • b-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • c-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • d-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • e-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • f-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • h-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • i-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Saygılarımızla; Ahmet Metehan ER
aydınlatma metni